Áldott az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek Országa, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin!"

(Aranyszájú Szent János Isteni Liturgiájából)

 

+++

  

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.”

(Jn 3, 16-17)

 

+++

 

„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban.  Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."

(Mt 5, 14-16)

  

   +++

 

Az Út kezdete

 

 "Az Orthodoxia nem csupán valamiféle intellektuális meggyőződés, nem csupán őseinktől örökölt hagyomány vagy az ikonok, énekek szépségének az esztétikai élvezete, hanem életforma. Orthodox kereszténynek lenni azt jelenti: orthodox kereszténynek kell lenni a nap huszonnégy órájában. Hogy ezt hogyan lehet elérni, ennek a módját mindenkinek magának kell megtalálnia. De csak akkor gondolhatjuk és nevezhetjük magunkat ortodoxnak, ha a hitünk az életünk minden területére hatással van: a szellemi életünkre, az erkölcsiségünkre, a szakmai munkásságunkra, a családi életünkre és a társadalmi tevékenységünkre is. (…)"

(igumen Serafim (Fedik) )

 

 

Célom ezzel az oldallal az orthodox keresztény hitről, hagyományokról, lelkiségről és értékekről szóló néhány alapvető magyar nyelvű írás bemutatása (a teljesség igénye nélkül) mindazok számára, akik szeretnének többet megtudni Egyházunkról. Ez az összeállítás azonban csak egy kezdete lehet az ortodox kereszténység megismerésének, amely a mindennapi élet, a gyakorlat nélkül lehetetlen. 

 

Magyarországon az orthodox kereszténység sokak számára teljesen ismeretlen. Az emberek találkozva az orthodoxiával két módon reagálnak rá. Teljesen félreértik, vagy lenyűgözi őket lelkisége, lelket megragadó és felemelő imáinak szépsége, liturgiái, istentiszteletei, szokásai, a hívek őszinte és komoly vallásossága... Egyesek tévesen a görög katolikus, mások az orosz egyházzal azonosítják. Pedig a kereszténység az ősi Keleten alakult meg, bontakozott ki, Keletről indultak az apostolok az ókori világ különböző pontjaira hírdetni Krisztus evangéliumát. Sajnos a mai Nyugaton az egyházszakádás óta szinte alig tudnak bármit is Egyházunkról. Rengeteg félreértés övezi, amelnyek fő oka talán az, hogy nem ismerik hitrendszerét, lelkiségét, történelmét, istentiszteleit, egyházszervezetét, gazdag szimbólumrendszerének a jelentéseit. A történelem során sok külső hatás érte az Orthodox Egyházat, amely a sok megpróbáltatás ellenére ma is él és jelen van Magyarországon és a világ más országaiban is.

A Magyarországon élő orthodox közösségek zöme szórványnak mondható és valamely önálló orthodox nemzeti egyházhoz tartoznak kánonjogilag, ezért anyaegyházaiktól függenek. Jelenleg több orthodox egyház is képviselve van országunkban (Magyarországi Orthodox Exarchátus - Konstantinápolyi Patriarchátus, Magyar Orthodox Egyházmegye - Moszkvai Patriarchátus, Budai Szerb Orthodox Egyházmegye, Magyarországi Román Orthodox Egyházmegye, Magyarországi Bolgár Orthodox Egyház). Bár önálló "helyi egyházakról" szoktunk beszélni mégis a részegyházak egységben vannak egymással, amelynek feje maga Krisztus. 

Az egyházközségek eredetileg szerb, román, görög, bolgár, macedovlach alapításúak. A liturgikus nyelv továbbra is az anyanemzet nyelve maradt szinte minden magyarországi orthodox egyházközségben. Az idők során az egyházközségek létszáma sok helyen jelentősen csökkent és helyenként meg is szűnt az aktív egyházi élet. Magyarországon jelenleg a Moszkvai Patriarchátus Magyar Egyházmegyéjében hivatalosan is magyar a liturgikus nyelv, bár ezekben az egyházközségekben az anyanyelvüket használó  görög, orosz és más orthodox szláv nemzet kedvéért a szertartások ma is a magyaron kívül vegyesen, magyarul, görögül, egyházi szláv nyelven és időnként románul is zajlanak. Tudomásom szerint a Konstantinápolyi Patriarchátus joghatósága alá tartozó, eredetileg görög egyházközségekben is ma már gyakran tartják a szertartásokat magyar nyelven, sőt más orthodox egyházak esetében is előfordul a magyar nyelv liturgikus használata.

Minden érdeklődő számára lehetőség van az orthodoxia mélyebb megismerésére. Belső indíttatás és komoly elhatározás esetén pedig bárki orhtodox kereszténnyé válhat. Orthodoxok esetén nincs különösebb akadálya az orthodox Egyházhoz való visszatalálásra. Nem orthodoxoknak azonban jelezniük kell szándékukat valamelyik orthodox parókia felé. Megfelelő felkészülés után (hittani, egyházi ismeretek -> egy - másfél éves felkészülés)  orthodox kereszténnyé válhat a jelölt.  

 

 

Flag Counter